Cửa Cuốn Song Ngang,Mắc Vỏng Thép Sơn Tĩnh Điện

Liên hệ

* Song tròn phi 19, thép sơn tĩnh điện.

– Kích thước tối đa: 8m x 5m

*Song vuông 20,thép sơn tĩnh điện.

-Kích thước tối đa: 9m x 6m

*Ống lồng ống phi 19+phi 22,thép sơn tĩnh điện

-Kích thước tối đa: 12m x 6m

*Mắc võng,thép sơn tĩnh điện phi 12.7 dày 1mm

-Kích thước tối đa: 8m x 5m

*Sử dụng cho trung tâm TM, Ngân Hàng